XML sitemapy

Udržujte pořádek ve vaší XML sitemap!

Hlídejte si, co vyhledávačům posíláte

XML sitemapy v Sitebulb

Se Sitebulb najdete snadno

  • URL, které jsou v sitemap, ale crawler je nenašel na webu
  • kanonizované URL, které jsou v sitemap
  • stránky se zakázanou indexací nebo procházení
  • stránky, které vracejí jiné stavové kódy, než 200